សិក្ខាសាលា[រ៏ ទី២៩ ខែតុលា]

11 Oct, 2016

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នក ដែលបានចំណាយ
ពេលក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់យើងខ្ញំុ ដែលបានប្រព្រឹត្រនាថ្ងៃសៅរ៏ ទី៨ ខែតុលា សប្តាហ៏កន្លងទៅ។

ចំនួនសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមមានលើសពី៥០រូប។ សិក្ខាសាលាបន្ទាប់ក្រោមប្រធានបទ ស្រ្តូក ដដែលនេះ នឹងបង្កើតឡើងម្តងទៀតនាថ្ងៃសៅរ៏ ទី២៩ ខែតុលា។

យើងខ្ញំុ នឹងរង់ចាំស្វាគមន៏វត្តមានរបស់លោកអ្នក។ សូមលោកអ្នករួសរាន់ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរួមចាប់ពីពេលនេះតទៅ។
Email: info@sunrise-hs.com / TEL: 076-222-6959