សិក្ខាសាលា[រ៏ ទី២៩ ខែតុលា]

31 Oct, 2016

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នក ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់យើងខ្ញុំ ដែលបានប្រព្រឹត្រនាថ្ងៃសៅរ៏ ទី២៩ ខែតុលា សប្តាហ៏កន្លងទៅ។

ចំនួនសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមមានលើសពី៤០រូប។

សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមគឺបានផ្តោតអារម្មណ៍ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្តាប់។

បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាចប់គឺមានសំនួរល្អៗជាច្រើន ជាមួយនឹងការពន្យល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិជប៉ុន។