និមិត្តរូបនៃផ្កាហ្គឺរបេរ៉ាដាយស៊ីពណ៌ក្រហម

23 May, 2020

"រាល់ថ្ងៃអាចមិនល្អ ... ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលល្អជារាល់ថ្ងៃ"

-មិនស្គាល់-

ផ្កាប្រចាំសបា្តហ៍ៈ

ហ្គឺរបេរ៉ាដាយស៊ីពណ៌ក្រហម

ហ្គឺរបេរ៉ាដាយស៊ីពណ៌ក្រហម ជានិមិត្តរូបនៃសុភមង្គលនិងអារម្មណ៍រីករាយ។ នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះ វាត្រូវបានគេជឿថា អាចកាត់បន្ថយភាពទុក្ខព្រួយនិងស្ត្រេសក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។