សេវាកម្មថែទាំ មាតា និងទារក ក្រោយសម្រាល ដល់គេហដ្ឋាន

23 Jun, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញមានសេវាកម្មថែទាំមាតា និងទារកក្រោយសម្រាលដល់គេហដ្ឋាន ដែលជាសេវាកម្មដំបូងគេបង្អស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០២០។