និមិត្តសញ្ញា៖គ្រីសាន់ធូម

09 Jul, 2020

“ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺដោយការដឹងគុណដ៏រីករាយ”

ផ្កា៖ គ្រីសាន់ធូម
និមិត្តសញ្ញា៖
គ្រីសាន់ធូមពណ៌លឿង បង្កើតឱ្យមានអារម្មណ៍នៃ មិត្តភាព អំណរ និងសំណាង។