ថ្ងៃទី៦ បង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទរវាងម្តាយ និងទារក

06 Aug, 2020

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញចូលរួមប្រារព្ធទិវាបំបៅដោះកូន ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ “ការបំបៅដោះអាចជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និតរវាងម្ដាយ និងទារក! ”!