កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពស្រ្តី

02 Oct, 2020

សូមណែនាំកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពស្រ្ដីនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញសម្រាប់សុភាពនារីទាំងឡាយតម្រូវតាមវ័យ ដែលមានដូចជាកញ្ចប់ដេស៊ី សាគូរ៉ា លីលី និងដេស៊ីផ្លើស ។

សូមធ្វើការណាត់តាមរយៈ ០២៣ ២៦០ ១៥២ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២