មជ្ឈមណ្ឌលរោគស្រ្តី (ចាប់បើកហើយ) នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ភ្នំពេញ

07 Nov, 2020

មជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្ដី ចាប់បើកហើយ!

➡️សូមធ្វើការណាត់តាមរយៈ ០២៣ ២៦០ ១៥២ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២