តើអ្នកដឹងទេថាមានចំនុចផ្នែកអ្វីខ្លះដែលមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៏ សម្រាប់ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល?

12 Dec, 2020

ហេតុអ្វីបានជាការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលជារឿងសំខាន់?
វាគឺជារឿងដ៏ប្រសើរដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានសុខភាពល្អក្នុងកំឡុងពេលពពោះ។ ការថែទាំមុនពេលសម្រាលកាន់តែលឿន និងទៀងទាត់នឹងជួយបង្កើនឱកាសនៃការសម្រាលបុត្រប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព។

បើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬចង់ណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យតាមរយៈ ០២៣ ២៦០ ១៥២/០៧៨ ២៦០ ១៥២