កម្មវិធី FAMILY LIFESTYLE នៅ អ៊ីអន ម៉ល ភ្នំពេញ

18 Feb, 2021

តើនឹងមានអ្វីពិសេសកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 20 និង 21 ខែ កុម្ភៈនេះ?
កម្មវិធី FAMILY LIFESTYLE នៅ អ៊ីអន ម៉ល ភ្នំពេញ
ចូលរួមដោយ៖
-DJ Nana
-ខៀវ សានសាណា - ពិធីការិនី
-ម៉ៅ នីតា - អ្នកបង្ហាត់រាំហ្សុមបា
-អ្នកឯកទេសធានារ៉ាប់រងសុខភាព ពីសេហ្វធីណេត
- អ្នកប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តមកពីមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ
- អ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភមកពី thefresh.jp

កម្មវិធីសំខាន់ៗដូចជា
- ការបកស្រាយ និង ចែករំលែកបទពិសោន៍ពីអ្នកជំនាញ
- បង្ហាត់រាំហាត់ប្រាណ
- ចំនេះដឹងសុខភាពពីឆ្មប និង វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ
- ល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗគ្នាពេញមួយថ្ងៃ
- ចាប់រង្វាន់ជាមួយរង្វាន់ជាច្រើន
សូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី FAMILY LIFESTYLE!