មជ្ឈមណ្ឌលទាំងប្រាំពីរ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

09 Mar, 2021

មជ្ឈមណ្ឌលទាំងប្រាំពីរ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

1. មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺទូទៅ
2. មជ្ឈមណ្ឌលសង្រ្គោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង/៧ ថ្ងៃ
3. មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល និងផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ
4. មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល និងវះកាត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
5. មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព
6. មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ
7. មជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និង រោគស្រ្ដី

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.sunrise-hs.com/index.php/kh/clinical-departments