កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពលើអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីត មហារីក និង ថ្លើម

09 Apr, 2021

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនអំពីកញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពលើអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីត មហារីក និង ថ្លើម (សូមអានការណែនាំខាងក្រោម)។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ ឬ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២៦០ ១៥២/០៧៨ ២៦០ ១៥២