ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកដែលបានទិញកញ្ចប់មុនពេលសម្រាលនិងកញ្ចប់សម្រាលបុត្រ

24 Apr, 2021

មជ្ឃមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្ដីនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញនឹងផ្ដល់ជូននូវការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់នេះ។ សម្រាប់អ្នកដែលបានទិញ កញ្ចប់មុនពេលសម្រាល និងកញ្ចប់សម្រាលបុត្រប៉ុណ្ណោះ។