បទសម្ភាសរវាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ិច វិច្ឆិកា និង IMATOKU MEDIC

29 Apr, 2021

បទសម្ភាសរវាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ិច វិច្ឆិកា អនុប្រធានផ្នែកវះកាត់ទូទៅ និង ផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ និង IMATOKU MEDIC ។ សូមទស្សនាវីដីអូដូចតទៅ៖

YouTube: https://youtu.be/F5ivnYetuTA