ប្រូម៉ូសិនថ្នាំបង្ការតេតាណូស

25 May, 2021

តើលោកអ្នកធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំបង្ការតេតាណូសហើយឬនៅ? នេះជាឱកាសល្អមាននៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដែលថ្នាំបង្ការមួយដូសអាចការពារបានជំងឺបីមុខដូចជា ជំងឺតេតាណូស ជំងឺក្អកមាន់ និង ជំងឺខាន់ស្លាក់។