មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល និងវះកាត់សរីរាង្គរំលាយអាហាររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

07 Jun, 2021

ខាងក្រោមនេះជាសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល និងវះកាត់សរីរាង្គរំលាយអាហាររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២៦០ ១៥២ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២ / ០៩៨ ២៦០ ១៥១