ការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នកពីជំងឺរលាកសួត និង រលាកស្រោមខួរ ដោយចាក់ថ្នាំបង្ការនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

10 Jun, 2021

សូមអានការណែនាំដូចខាងក្រោម ឬ ណាត់ទុកជាមុនតាមលេខទូរស័ព្ទ (០២៣/០៧៨) ២៦០ ១៥២/០៩៨ ២៦០ ១៥១