សេវាដឹកជញ្ជូនឱសថដល់គេហដ្ឋាន

05 Aug, 2021

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនថ្នាំដល់គេហដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ផ្ដលជូនតំលៃពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១!!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 023-260-152 / 078-260-152