សូមជម្រាបជូនថាលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ

19 Aug, 2021

សូមជម្រាបជូនថាលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ។ ហេតុដូច្នេះ សូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្ដាទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ៖ ០៧៨ ២៦០ ១៥១ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២ / ០៩៨ ២៦០ ១៥២។