[ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី ២៤​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១] ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣-១៥៤ របស់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានដំណើរការវិញហើយ

24 Aug, 2021

សូមជម្រាបជូនថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣-១៥៤ របស់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានដំណើរការវិញហើយ។