កញ្ចប់ពិនិត្យជំងឺមហារីកស្បូន

05 Nov, 2021

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន គឺជាប្រភេទមហារីកដែលភាគច្រើនកើតមានចំពោះស្ត្រី។ ជំងឺមហារីកនេះអាចកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញ
មាត់ស្បូន ហើយជាទូទៅបង្កដោយមេរោគ Human papillomavirus (HPV)។ ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់ រួមជាមួយការចាក់ថ្នាំបង្ការ HPV អាចការពារលោកអ្នកពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន។