កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស

26 Nov, 2021

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍យើងខ្ញុំ សូមណែនាំលោកអ្នកអំពី “កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស”។ ការឆ្លងមេរោគតាមការរួមភេទភាគច្រើនអាចព្យាបាលបាន ជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវបានរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូង។