ក្រុមហ៊ុន ដាយ អិឈិ ឡាយហ្វ៍ រួមទាំងដៃគូសហការ ក្រុមហ៊ុន អៃគិន ហ្វាម៉ា (ខេមបូឌា) និងក្រុមហ៊ុន ថៃហូហ្វាម៉ាស៊ីធីខល ចំកាត់

06 Jan, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អិឈិ ឡាយហ្វ៍ រួមទាំងដៃគូសហការ ក្រុមហ៊ុន អៃគិន ហ្វាម៉ា (ខេមបូឌា) និងក្រុមហ៊ុន ថៃហូហ្វាម៉ាស៊ីធីខល ចំកាត់ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគឱសថ ធី អេស វ័ន (TS-One) ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលកម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។