ថ្នាក់បង្រៀនពិសេសសម្រាប់ម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះ

06 Jan, 2022

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បង្កើតថ្នាក់បង្រៀនពិសេសសម្រាប់ម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះ។

ថ្នាក់បង្រៀននេះនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ រហូតដល់សម្រាល។

ថ្នាក់បង្រៀននេះសម្រាប់តែស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងដៃគូ ចំនួន ៥ គូតែប៉ុណ្ណោះ

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បង្រៀនសម្រាប់ម្ដាយ សូមចុចតំណរនេះ៖https://shorturl.at/jGNS3

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ២៦០ ១៥៤ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២