អបអរសាទរខួបនៃការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ

21 Jan, 2022

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលកាដូរអនុស្សារីយ៍ជាច្រើន រួមទាំងការថតរូបស្អាតៗ

កាដូរមានសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះផងដែរ

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ឧបត្ថម្ភសហការដោយ ក្រុមហ៊ុន Wakodo និងក្រុមហ៊ុន Abbot