ការទៅពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃពោះ និងសម្រាលបុត្រនៅក្រៅប្រទេស

29 Jan, 2022

ការទៅពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃពោះ និងសម្រាលបុត្រនៅក្រៅប្រទេស គឺពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកអ្នក។ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍យើងខ្ញុំមានផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាលបុត្រដោយធម្មជាតិនិងសម្រាលបុត្រដោយវះកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីបរទេស និង មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មសមស្របតាមស្ដង់ដារនៃការសម្រាល។ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តីរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ “OB SAFE Anesthesia”ពីស្ថាប័ន្ថ British Medical Society, និងជំនាញ "Obstetrics Ultrasound Course" ដោយ ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) ។