សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប

14 Feb, 2022

សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវបានការពារដោយការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលដំបូង។