កម្មវិធី Leadership in Family​ នៅ SCIA

02 May, 2022

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជំងឺកុមារ និងទទួលបានការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ ពីមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ នៅ Singapore Cambodia International Academy - SCIA ក្នុងកម្មវិធី Leadership in Family

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២