កាលវិភាគធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំខែ សីហា សម្រាប់ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី

28 Jul, 2022

កាលវិភាគធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី ចំពោះការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាល នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ