យើងខ្ញុំមានមោទនភាព ដែលបានទទួលរង្វាន់មេដាយកិត្តិយស្សពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា!

13 Nov, 2016

យើងខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថា ស្ថាបនិកនៃគម្រោងមន្ទីរពេទ្យ, ស៊ីអីអូ, លោកនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រង និង លោកនាយកមន្ទីរពេទ្យ, ត្រូវបានទទួលរង្វាន់មេដាយកិត្តិយស្សពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា!

យើងមានអំណរអគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា !!

 

យើងនឹងដាក់បញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់យើងដើម្បីបន្តរួមចំណែកដល់សង្គមកម្ពុជា និងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។