កាលវិភាគ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

01 Sep, 2022

កាលវិភាគប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារ នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ