លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

20 Sep, 2022

សូមស្វាគមន៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន ឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ត្រឹមតែបួនថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការណាត់ជួប: 078 260 152 / 023 260 152