ការការពារផលវិបាកបន្ទាប់ពីសម្រាលដោយការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ

10 Oct, 2022