ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យើង

02 Dec, 2016

ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងខ្ញុំបើកបំរើ24​ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពេញមួយឆ្នាំ។ មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍រង់ចាំគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ការសង្រ្គោះបន្ទាន់ ទាំងជម្ងឺស្រាល និងជម្ងឺធ្ងន់។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ☎︎ 023 432​ 011។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ http://www.sunrise-hs.com/index.php/clinical-departments