ទិវាយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកលំពែង

01 Nov, 2022

មហារីកលំពែងគឺជាមហារីកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី ១២ នៅទូទាំងពិភពលោកនៃមហារីកទាំងអស់តាមរយៈលទ្ធិផលពី World Cancer Research Fund International។ ហើយសម្រាប់ស្ត្រី មហារីកនេះស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី ១១ និង សម្រាប់បុរសស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី ១២ ។ ចំពោះករណីថ្មីនៃជំងឺមហារីកលំពែងនេះមានច្រើនជាង ៤៩៥ ០០០ ករណីក្នុងឆ្នាំ ២០២០។