ទិវាយល់ដឹងអំពីសុខភាពប្លោកនោម​​ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ២០២២

02 Nov, 2022

សូមស្វែងយល់អំពីសុខភាពប្លោកនោម! នាឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកពីវិធីការពារប្លោកនោមឱ្យមានសុខភាពល្អ ដូចវិធីខាងក្រោម ៖
• ទម្លាប់ពិសារអាហារសុខភាព
• ពិសារទឹកឱ្យបានគ្រាប់គ្រាន់
• រក្សាទម្ងន់ត្រូវតាមស្ដង់ដារ
• ជៀសវាង ឬ បញ្ឈប់ការជក់បារី
• ជៀងវាងការទល់លាមក
• ធ្វើលំហាត់សាច់ដុំអាងត្រគាក
• ពិនិត្យសុខភាពជាប្រចំាំដើម្បីរកអាចរកឃើញជំងឺបានទាន់ពេលវេលា