លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ

02 Nov, 2022

សូមជម្រាបជូនថាលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២៦០ ១៥០-១៥១-១៥២-១៥៣-៥៤ របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មិនអាចធ្វើការហៅចូលបានទេ។ ហេតុដូច្នេះ សូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្ដាទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ៖ ០៧៨ ២៦០ ១៥១ / ០៧៨ ២៦០ ១៥២ / ០៩៨ ២៦០ ១៥២។