ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នា​ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

14 Nov, 2022

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នេះយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម ដោយសហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម ចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧ៈ០០ល្ងាច នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ ដែលសហការឧបត្ថមដោយ HH Bank មន្ទីរពិសោធន៍រោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្រ្ដហ្គោល និង ឱសថស្ថានខេន។

សូមចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នាដោយចុះឈ្មោះតាមរយៈលីង >>shorturl.at/cfpt5