ម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ ជាន់ទី១ នាថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

28 Nov, 2022

អ្នកគ្រូពេទ្យឆ្មប Ishimaru នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ស្តីពីការថែទាំមាតា និងទារក នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ ជាន់ទី១ នាថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នៅម៉ោង ១១:00ព្រឹក។

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ ទទួលបានចំណេះដឹង និងប័ណ្ណចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ!