កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស

02 Feb, 2023

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយ៍យើងខ្ញុំ សូមណែនាំលោកអ្នកអំពី “កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់បុរស”។ ការឆ្លងមេរោគតាមការរួមភេទភាគច្រើនអាចព្យាបាលបាន ជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវបានរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូង។

សូមមកអញ្ជើញមកទទួលការពិនិត្យរកមេរោគនេះឆ្លងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា!