ផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មជូនលោកអ្នក ២៤ម៉ោង។

22 Feb, 2023