រីករាយសិទ្ធនារីអន្ដរជាតិ

09 Mar, 2023

នារីជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឈសង្គម និង សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនអាចខ្វះបាន ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសុខភាពក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលស្ដ្រីគ្រប់រូបត្រូវយកចិត្ដទុក្ខដាក់ឱ្យបានខ្ពស់បំផុត។