ពិនិត្យរកភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសុដន់

06 Apr, 2023

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំសូមណែនាំសេវា ពិនិត្យរកភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសុដន់ ដោយគ្មានការឈឺចាប់ ដោយបច្ចេកទេស DWIBS ដែលជាសេវាកម្មដំបូងគេនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងមានតែមួយគត់នៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។ គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានពិនិត្យវិភាគដោយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ដ្រនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន!