ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

08 Apr, 2023

ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែក?

ការពិនិត្យភ្នែកជួយអាចឲ្យលោកអ្នកកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណ និងហានិភ័យនៃជំងឺឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក គឺអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនឯកទេសភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញចាប់ពី ថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣។