ការពិនិត្យសុខភាព និងពិគ្រោះយោបល់

13 Apr, 2023

ផ្នែកអ្នកជំងឺក្រៅ បើកសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាព និងពិគ្រោះយោបល់ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣.

*លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្តី