មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍សែនសុខ

20 Apr, 2023

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រសាន់រ៉ាយស៍សែនសុខនឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលមានសេវាកម្មដូចជា៖

◾️ ផ្នែកពិនិត្យសុខភាព

◾️ ផ្នែកជំងឺទូទៅ

◾️ ផ្នែកថែទាំបន្ទាន់ និងវះកាត់ខ្នាតតូច

◾️ ការពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យ៖ រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត និងមន្ទីរពិសោធន៍

◾️ ការចាក់ថ្នាំបង្ការ