ផ្នែកជំងឺក្រៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព

03 May, 2023

ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ តទៅ ផ្នែកជំងឺក្រៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព យើងនឹងបើករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីបម្រើជូនលោកអ្នក!

*លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងរោគស្រ្តី មិនទទួលអ្នកជំងឺក្រៅទេ 

(លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

 

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152