សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឈរបស់កុមារ

12 May, 2023

មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំសូមណែនាំសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឈរបស់កុមារ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលខិតប័ណ្ណខាងក្រោម។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️Book an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

◾️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152