កញ្ចប់វ៉ាយតលលីធី

25 May, 2023

ក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យ ការផ្តោតលើសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់។ កញ្ចប់វ៉ាយតលលីធីនេះនឹងផ្តល់នូវការពិនិត្យជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ដើម្បីកំណត់កត្តាហានិភ័យនៃជំងឺទាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ការពិនិត្យសុខភាពនេះ គឺជាខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានមួយសម្រាប់វាស់លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរបស់លោកអ្នក។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

Telegram Channel: https://t.me/SunriseJapanHospital

Email : info.smc@sunrise-hs.com

Tel: 015 260 152