ឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គរំលាយអាហារ

30 Aug, 2023

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកមន្ទីរពេទ្យឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គរំលាយអាហារ មែនទេ?

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលសរីរាង្គរំលាយអាហាររបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ មាននូវវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាល៖

▪ ក្លនលូន 

▪ ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន 

▪ ការរលាកថង់ប្រម៉ាត់

▪ មហារីកពោះវៀនធំ

▪ ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការវះកាត់ក្រពះពោះវៀន

សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះ ដើម្បីបញ្ឈប់នូវរាល់បញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នក

ជាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

◾️SMC Facebook Page: https://www.facebook.com/sunrise.mcss

◾️ Telegram: https://t.me/SunriseJapanHospital

◾️ Website: https://sunrise-hs.com/

◾️ Make an Appointment: http://t.me/SunriseJapanHospital_Chat

☎️ Tel: 078 260 152 / 023 260 152